Sunday, May 25, 2014

Planetario: Observaciones Estelares Especulativas 28. mai - 10. juuni 2014


EST

Y-galerii esitleb: Rodrigo de San Martin (Mehhiko)
28.05.-10.06.2014
TÜ kiriku saal (Jakobi 1, Tartu)*

28. mail kell 18.00 avab Y-galerii oma 2014. aasta programmi esimese näituse – Rodrigo de San Martini (RSM) “Planetario: Observaciones Estelares Especulativas” (“Planetaarium: Spekulatiivsed tähevaatlused”). 

Näituse keskseks fookuseks on küsimus – mida me teame universumist? - olukorras, kus ühel pool on institutsionaliseeritud teaduslik teadmine ning teisel pool isiklikud kogemused, aegunud teadmised ja alternatiivsed võimalused. Astronoomia kui teaduslik distsipliin sisaldab üsna vähe tõsikindlaid väiteid, samuti pole selles eriti järelekontrollitud eksperimente. Astronoomia on seega puhas spekulatsioon, vaatlus läbi läätsede ja peeglite (specvlvm). See on spekulatsioon, mis läheneb tõele ebakindluse, kujutluse ja loomingulisuse kaudu, tekitades seega ruumi loomiseks ja epistemoloogiliseks allumatuseks. Kõnealuse projekti raames kutsub RSM inimesi teadlikult spekuleerima universumi tähenduse üle, samuti eksperimenteerima alternatiivsete kosmoloogiatega.

Näitus põhineb erinevate kunstnike, esinejate, teoreetikute ja mõtlejate koostööl ning eesmärgiks on vilkad arutlused teadmiste ja subjektiivsuse piirialalt. Näitusel esinevad kaastöödega Kat Suryne (Valgevene), Laik grupp (Eesti), Leelo-Mai Aunbaum (Eesti), Maria Aua (Eesti) ja Zerkala (Eesti).

RSM (http://www.artenion.com/) on Mehhikost pärit uusmeedia kunstnik ja semiootik, kes hetkel õpib Tartu Ülikoolis.

Näitus on avatud alates 28. maist kuni 10. juunini, ning seda saadab kõrvalprogramm:
28. mai - avamispidu
31. mai – töötuba Trükimuuseumis. Öötaeva trükkimine, monotüüp tehnika, traditsioonilised trükiprotsessid
07. juuni – eksperimentaalse kirjutamise seminar: kosmoloogiad
09. juuni – Semiosalong (modereerib semiootika doktorant Tyler Bennett)
10. juuni – Laik grupp performance

Olude sunnil toimub näitus Y-galerii ajutisel pinnal Tartu Ülikooli kiriku saalis aadressil Jakobi 1, 3ndal korrusel. Näitus on avatud tööpäeviti kl 12-19, nädalavahetustel kl 12-17.

Kontakt: Tanel Rander
Y-galerii programmi kuraator 2014
e-mail: tanelr@hotmail.com
tel: 56 67 87 29

Täname: Indrek Grigor, Jevgeni Zolotko, Kristina Paju, Kristjan Nagla, Piret Karro, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum, Kultuuriministeerium, Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, TrükimuuseumRodrigo & Kat, exhibition in progress 

ENG

Y Gallery presents: Rodrigo de San Martin (Mexico)
28.05. - 10.06.2014
Tartu University Church (Jakobi 1, Tartu)

The Y Gallery 2014 programme starts on 28th of May at 6 PM with the collaborative exhibition project “Planetario: Observaciones Estelares Especulativas" (“Planetarium: Speculative Starry Observations”) by Rodrigo de San Martin (RSM).

The central focus of the exhibition is the question "what do we know about the universe?" in the context of the difference between institutionalized scientific knowledge and personal experience, outdated knowledge, and alternative perspectives. Amongst the majority of the sciences, Astronomy is the discipline that contains a lesser degree of true certainty in its claims, clearly besides the fact of lacking controlled experimentation. Astronomy is then pure speculation, observation through lenses and mirrors (latin specvlvm = mirror); but speculation approaches truth with uncertainty, imagination and creativity, thus leaving place to creation and epistemic disobedience. Through this project, RSM calls people to consciously speculate over the meaning of the universe and to experiment with alternative cosmologies.

The exhibition is based on collaboration between several artists, performers, scholars and thinkers, in order to develop fruitful disputes on the borders between knowledge and subjectivity. The collaborators are Kat Suryne (Belarus), Laik group (Estonia), Leelo-Mai Aunbaum (Estonia), Maria Aua (Estonia) and Zerkalo (Estonia).

RSM (http://www.artenion.com/) is Mexican new media artist and semiotician, currently studying at the University of Tartu.

The exhibition is open from 28.05. to 10.06. and is completed by the following side-program:

31.05. - Workshop at the Printing Museum (Eesti Trükimuuseum). Print your own nocturnal sky and learn the monotype technique with traditional printing processes.
07.06. - Seminar on experimental cosmologies and creative writing workshop. Write your own myth of creation.
09.06. - Semiosalong (moderated by Tyler Bennett).
10.06. - Performance by Laik group.

Due to the situation of Y Gallery the exhibition takes place at the temporary space: Tartu University Church, Jakobi 1, 3rd floor. The exhibition is open in workdays: 12-19 and weekends: 12-17.

Contact: Tanel Rander
Y Gallery 2014 program curator
e-mail: tanelr@hotmail.com, phone: 56 67 87 29

We thank: Indrek Grigor, Jevgeni Zolotko, Kristina Paju, Kristjan Nagla, Piret Karro, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum, Kultuuriministeerium, Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Trükimuuseum

RUS

Галерея Y представляет: Родриго де Сен-Мартин (Мексика)

Программа Галереи Y на 2014 год начинается 28 мая в 6 вечера с совместной выставки Родриго де Сен-Мартина (RSM) “Planetario: Observaciones Estelares Especulativas" («Планетариум: Спекулятивные наблюдения звезд»).

В фокусе выставки – вопрос «что мы знаем о вселенной?» в контексте различия между институализированным научным знанием и личным опытом, устаревшим знанием и альтернативными перспективами. По сравнению с большинством наук астрономия представляет собой дисциплину, утверждения которой характеризуются меньшей степенью достоверности, не говоря о фактическом недостатке контролируемого экспериментирования. Астрономия, следовательно, есть чистая спекуляция, наблюдение через объектив и зеркала (от лат. specvlvm = зеркало). Однако спекуляция приближается к истине через неопределенность, воображение и креативность, освобождая таким образом место для творчества и эпистемологического непослушания.

Выставка - результат совместной работы нескольких художников, исполнителей, ученых и мыслителей, нацеленной на создание почвы для плодотворных дискуссий на границе между знанием и субъективностью. Участники совместной выставки: Kat Suryne (Белоруссия), Группа «Laik» (Эстония), Leelo-Mai Aunbaum (Эстония), Maria Aua (Эстония) и «Зеркала» (Эстония).

РСМ (http://www.artenion.com/) художник ньюмедиа и семиотик, на данный момент обучающийся в Тартуском университете.

Выставка открыта с 28 мая по 10 июня. Программа выставки:

31.05. Семинар-мастерская в Музее книгопечатания (Eesti Trükimuuseum): сделай отпечаток ночного неба и научись технике фрактальной монотипии, используя традиционный процесс печати.
07.05. Семинар по экспериментальной космологии и семинар-мастерская творческого письма: напиши свой собственный миф о сотворении мира.
09.06. Семиосалон (модератор – Тайлер Беннетт)
10.06. Представление группы «Laik»

В связи с ситуацией с Галерей Y выставка будет проходить на временном месте: Церковь Тартуского Университета, улица Якоби 1, 3 этаж. Выставка открыта в рабочие дни с 12 до 19 и в выходные с 12 до 17.

Контактная информация: 

Танель Рандер
куратор программы Галереи Y на 2014 год
Электронная почта: tanelr@hotmail.com, телефон: 56 67 87 29

Мы благодарим Индрека Григора, Евгения Золотко, Кристину Пайу, Кристину Нагла, Пирет Карро, We thank: Indrek Grigor, Jevgeni Zolotko, Kristina Paju, Kristjan Nagla, Piret Karro, Организацию «Эстонский Культурный капитал», Тартуский Дом искусства, Тартуский Музей искусства, Министерство Культуры, Tartu Linnavalitsus, Тартуский университет, Музей книгопечатания.Näituse avamine/ exhibition opening/ Открытие выставки
Fotod tegi/Photos by Kaisa Eicheeksp kirj eksp kosmol päev 
universumist kosmoloogilise väljavõtte tegemine 07.06.14 seisuga
making cosmological extraction from the universe, date: 07.06.14
Pildistas Kaisa Eiche