Monday, November 10, 2014

FUCK YOU FOREVER TARTU. FUCK YOU FOREVER MARIBOR. 13.-14. nov 2014

(for English please scroll down. Thank you!)

Y-galerii, son:DA ja Transnational Guerilla Art School esitlevad:

KÄI IGAVESEKS KURADILE TARTU. KÄI IGAVESEKS KURADILE MARIBOR.

13. ja 14.november Y-galeriis (Jakobi 1, Tartu)

Workshop 13. novembril kell 14.00 (kes soovivad osaleda, palun saatke e-mail tanelr@hotmail.com)

Ettekanne 14. novembril kell 17.00 


Y-galerii on alustanud residentuuride korraldamisega, selleks et toetada kunstnike, teoreetikute ja aktivistide mobiilsust, arendada rahvusülest kultuuri ning tegeleda võrdleva enesereflektsiooniga. Esimeseks külaliseks on Sloveenia kunstnik ja aktivist Miha Horvat, keda võib seostada ka nimedega son:DA ja Transnational Guerilla Art School. Mariborist pärit Miha Horvat on Tartus selleks, et jagada oma kogemust kunstniku ja kultuuriaktivistina Sloveenia suuruselt teises linnas, millel on Tartuga teatud sarnasusi. Eesmärk on mõelda ka selle üle, miks ei ole tihedad kultuurisidemed Baltikumi ja endise Jugoslaavia vahel ametliku kultuuripoliitika prioriteet, ning kuidas oleks võimalik neid sidemeid sellegipoolest hoida ja arendada.


Workshop 13.11.

- Transnational Guerilla Art School – mis see on?
- ühenduse loomine/kogemine/osadus/arusaamine
- joonistus/sümbol/ikoon/kunst/kaasaegne kunst/kunstnik/kogukond/meie
- materjalid/stiilid/suurused/värvid/kunstnikud/inimesed
- rääkimine/kontseptualiseerimine/tegemine/koostöö/joonistamine/maalimine/printimine/ valikute tegemine


Ettekanne ja diskussioon 14.11.

- suuruselt teine: Tartu ja Maribor
- guerrilla-kultuuripoliitika
- Baltikumist Balkanini. Jugobaltikumi kultuuriteadvuse võimalikkus


* - son:DA määratlemisel on oluline meeles pidada, et son:DA ise ei ole kunagi kasutanud väljendeid “kollektiiv”, “tandem”, “duo” või “kooperatiiv” enda määratlemiseks. Neid väljendeid on propageerinud teised autorid, kui nad on son:DA'le viidanud. Pealegi, kirjutatakse son:DA tihti erinevalt, näiteks son:da, sonDA, sonda, zonda, SON:DA ja SON:da. Need erinevused tekivad lingvistilisest või süntaktilisest probleemist, mille aluseks on ebaharilik nimi “son:DA”.
Rohkem infot: http://sonda.kibla.org/sonda.html


* son:DA on loominguline ühendus Metka Golec'i ja Miha Horvat'i vahel. Nad on koos töötanud alates 2000. aastast, peamiselt kunsti, sh meediakunsti valdkonnas, samuti nad olnud liikmed Klon:Art:Resistance grupis. Son:DA on tunnustatud rahvusvahelisel kaasaegse kunsti väljal, samuti on son:DA aktiivne teatrite lavakujundusprojektides ja mitmesugustes kuraatoriprojektides. Son:DA juhib pool-avalikku kunstiruumi EX-garage ja GT22, mis asuvad Mariboris. Reaktsioonina kaasaegse kunsti produktsioonile Sloveenias on son:DA loonud organisatsiooni “Fundacija Sonda”, mis tegeleb audiovisuaalsete kunstidega teoorias ja praktikas. 2012. sai alguse projekt “Transnational Guerilla Art School”.
Rohkem infot: http://tgas2014.wordpress.com/about/


Tänud: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja


Y Gallery, son:DA and Transnational Guerilla Art School present:

FUCK YOU FOREVER TARTU. FUCK YOU FOREVER MARIBOR.

13. and 14. november in Y Gallery (Jakobi 1, Tartu)

- 13. november: workshop at 14.00 (please send e-mail for participation to tanelr@hotmail.com)

- 14. november: presentation/discussion at 17.00 (open event)


Y Gallery has started to organize residencies, in order to support the mobility of artists, theoreticians and activists, to develop transnational culture and to work with comparative self-reflection. The first guest is Slovenian artist and activist Miha Horvat, who is also related with artistic alliance son:DA and Transnational Guerilla Art School. Miha Horvat comes from Tartu-sized city Maribor and is here to share his experience as artist and cultural activist in a second-largest city, which in many aspects is similar to Tartu. We also aim to think why cultural relations between the Baltics and ex-Yugoslavia are not the priority of the official cultural politics, and how would it still be possible to keep and develop such relations.14.11. workshop topics:

- Transnational Guerilla Art School – what is it?
- connecting/experiencing/communion/understanding
- drawing/symbol/icon/art/contemporary art/artist/community/us
- different materials/styles/sizes/colors/artists/people
- talking/conceptualizing/doing/cooperating/drawing/painting/printing/making decisions


15.11. presentation and discussion “FUCK YOU FOREVER TARTU. FUCK YOU FOREVER MARIBOR.”

- second largest: Tartu and Maribor
- guerrilla-culture politics
- from the Baltics to the Balkans. The possibility for YugoBaltics cultural consciousness.* When labelling son:DA we should note that son:DA did not begin to use expressions like art collective, tandem, duo, cooperative for itself; these have been propagated by other authors when referring to son:DA. Moreover, different sources render the name son:DA differently, including son:da, sonDA, sonda, zonda, SON:DA, and SON:da. Different labels or uses of the name may arise from the linguistic or syntactic problem posed by the unusual name ‘son:DA’. More on http://sonda.kibla.org/sonda.html

* son:DA is a creative alliance of Metka Golec and Miha Horvat. They have been collaborating since 2000, working in a fields of fine arts and intermedia arts and were son:DA engaged as a founding member of the Klon:Art:Resistance group. An internationally recognised contemporary art group, son:DA also engages also in the stage design and curatorial projects. It runs a semi-public space EX-garage and GT22. As a reaction to the contemporary arts production conditions in Slovenia son:DA has established the FOUNDATION SONDA, foundation for theory and practive of a-v arts. In 2012 a story of Transnational guerilla arts school started. More about son:DA, EX-garage and foundation on http://sonda.kibla.org/and more about TGAS on http://tgas2014.wordpress.com/about/Thanks: Estonian Culture Endowment, Tart Art House

Sunday, November 09, 2014

KUTSE: GERILJAHARIDUSE TÖÖTUBA

(for English please scroll down. Thank you!)

Palun levitada võimalikele huvilistele
Aitäh!

Sloveenia kunstnik Miha Horvat (vt son:DA) ja Tartut, Maribori, Grazi ja teisi linnu ühendav Transnational Guerilla Art School kutsuvad teid osalema 13. novembril toimuval workshopil, mille fookuses on guerrilla-(kunsti)haridus, rahvusvaheline kultuuripoliitika omal initsiatiivil, suuruselt teiste linnade eripärad, Ida-Euroopa kultuuriteadvus ja suhted Baltikumi ja endise Jugoslaavia vahel.
Teemaplokid:
- Transnational Guerilla Art School - mis see on?
- ühenduse loomine/kogemine/osadus/arusaamine
- joonistus/sümbol/ikoon/kunst/kaasaegne kunst/kunstnik/kogukond/meie
- materjalid/stiilid/suurused/värvid/kunstnikud/inimesed
-rääkimine/kontseptualiseerimine/tegemine/
koostöö/joonistamine/maalimine/printimine/valikute tegemine
Workshop algab 13. novembril kell 14.00 Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1, Tartu).
http://sonda.kibla.org/sonda.html
http://tgas2014.wordpress.com/about/
Osalejatel palume end registreerida: ygalerii@gmail.com
–-
Slovenian artist Miha Horvat (aka son:DA) and Transnational Guerilla Art School, that unites Tartu, Maribor, Graz and other cities are inviting you to a workshop on 13.11. that is focused on guerrilla-(art)education, transnational guerilla cultural politics, 2-nd biggest cities and their specifics, East-European cultural consciousness, relations between the Baltics and ex-Yugoslavia.
The themes:
- Transnational Guerilla Art School – what is it?
- making connection/experiencing/participating/understanding
- drawing/symbol/icon/art/contemporary art/artist/community/us
- materials/styles/sizes/colors/artists/people
- talking/conceptualizing/doing/cooperation/drawing/painting/
printing/making decisions
Workshop takes place on 13.11. at 2 PM in Y Gallery (UT church, Jakobi 1, Tartu)
http://sonda.kibla.org/sonda.html
http://tgas2014.wordpress.com/about/
Participants, please register: ygalerii@gmail.com


Mike Hentz ATMOSFÄÄRILISED REFLEKTSIOONID 12. november 2014

by Mike Hentz
MoKS esitleb: 

Mike Hentz. ATMOSFÄÄRILISED REFLEKTSIOONID

Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1) 12. novembril kell 18.00 – 22.00

Šveitsi ja USA kodakondsusega Mike Hentz (s. 1954) on äärmiselt värvikas, alates 1970ndatest ülemaailmselt tegutsenud kunstnik. Tema tegevusi võiks iseloomustada üks tema kollektiivne performance, mille ta viis läbi aastatel 1982 – 1984, ja mis seisnes suure, mitmetonnise kivimüraka transportimises Euroopast Kagu-Aasiasse. Eestis on ta varem kolmel korral läbi viinud sotsiaalse kestvusperformance “Kliima”, mis enamasti tähendab seda, et väike grupp inimesi isoleerib end mitmeks päevaks ümbritsevast reaalsusest ning tegeleb intensiivselt erinevate tegevustega, mis muudavad grupi vaimset ja füüsilist kliimat, samuti suhet ümbritseva maailmaga.

Rohkem infot “Kliima” kohta: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/radikaalne-etenduskunst-ja-kliima/

Seekord viib hetkel MoKSis resideeruv Mike Hentz Y-galeriis läbi hoopis teistsuguse ürituse, mille ta on nimetanud “Atmosfäärilisteks reflektsioonideks”

------

MoKS presents:

Mike Hentz. ATMOSPHERIC REFLECTIONS

In Y Gallery (UT church, Jakobi 1, Tartu) 12th of November, 6PM to 10PM.

Mike Hentz (b. 1954, with Swiss and American citizenship) is a colorful artist, who since the 1970s has been active all over the world. His works could be characterized by one of his collective performances that took place from 1982 to 1984, during what time he transported a huge and heavy rock from Europe to South-Eastern Asia. His famous durational performance “Klima” has been conducted already three times in Estonia. According to the experiences from Estonia, “Klima” means a small group of people isolating themselves from the reality for several days, while intensively being committed to different activities that change the mental and physical climate of the group.

More info about “Klima”: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/radikaalne-etenduskunst-ja-kliima/

Now, while being in residency of MoKS, Mike Hentz will conduct a different event in Y Gallery. He has named this event as “Atmospheric Reflections”.