Monday, November 10, 2014

FUCK YOU FOREVER TARTU. FUCK YOU FOREVER MARIBOR. 13.-14. nov 2014

(for English please scroll down. Thank you!)

Y-galerii, son:DA ja Transnational Guerilla Art School esitlevad:

KÄI IGAVESEKS KURADILE TARTU. KÄI IGAVESEKS KURADILE MARIBOR.

13. ja 14.november Y-galeriis (Jakobi 1, Tartu)

Workshop 13. novembril kell 14.00 (kes soovivad osaleda, palun saatke e-mail tanelr@hotmail.com)

Ettekanne 14. novembril kell 17.00 


Y-galerii on alustanud residentuuride korraldamisega, selleks et toetada kunstnike, teoreetikute ja aktivistide mobiilsust, arendada rahvusülest kultuuri ning tegeleda võrdleva enesereflektsiooniga. Esimeseks külaliseks on Sloveenia kunstnik ja aktivist Miha Horvat, keda võib seostada ka nimedega son:DA ja Transnational Guerilla Art School. Mariborist pärit Miha Horvat on Tartus selleks, et jagada oma kogemust kunstniku ja kultuuriaktivistina Sloveenia suuruselt teises linnas, millel on Tartuga teatud sarnasusi. Eesmärk on mõelda ka selle üle, miks ei ole tihedad kultuurisidemed Baltikumi ja endise Jugoslaavia vahel ametliku kultuuripoliitika prioriteet, ning kuidas oleks võimalik neid sidemeid sellegipoolest hoida ja arendada.


Workshop 13.11.

- Transnational Guerilla Art School – mis see on?
- ühenduse loomine/kogemine/osadus/arusaamine
- joonistus/sümbol/ikoon/kunst/kaasaegne kunst/kunstnik/kogukond/meie
- materjalid/stiilid/suurused/värvid/kunstnikud/inimesed
- rääkimine/kontseptualiseerimine/tegemine/koostöö/joonistamine/maalimine/printimine/ valikute tegemine


Ettekanne ja diskussioon 14.11.

- suuruselt teine: Tartu ja Maribor
- guerrilla-kultuuripoliitika
- Baltikumist Balkanini. Jugobaltikumi kultuuriteadvuse võimalikkus


* - son:DA määratlemisel on oluline meeles pidada, et son:DA ise ei ole kunagi kasutanud väljendeid “kollektiiv”, “tandem”, “duo” või “kooperatiiv” enda määratlemiseks. Neid väljendeid on propageerinud teised autorid, kui nad on son:DA'le viidanud. Pealegi, kirjutatakse son:DA tihti erinevalt, näiteks son:da, sonDA, sonda, zonda, SON:DA ja SON:da. Need erinevused tekivad lingvistilisest või süntaktilisest probleemist, mille aluseks on ebaharilik nimi “son:DA”.
Rohkem infot: http://sonda.kibla.org/sonda.html


* son:DA on loominguline ühendus Metka Golec'i ja Miha Horvat'i vahel. Nad on koos töötanud alates 2000. aastast, peamiselt kunsti, sh meediakunsti valdkonnas, samuti nad olnud liikmed Klon:Art:Resistance grupis. Son:DA on tunnustatud rahvusvahelisel kaasaegse kunsti väljal, samuti on son:DA aktiivne teatrite lavakujundusprojektides ja mitmesugustes kuraatoriprojektides. Son:DA juhib pool-avalikku kunstiruumi EX-garage ja GT22, mis asuvad Mariboris. Reaktsioonina kaasaegse kunsti produktsioonile Sloveenias on son:DA loonud organisatsiooni “Fundacija Sonda”, mis tegeleb audiovisuaalsete kunstidega teoorias ja praktikas. 2012. sai alguse projekt “Transnational Guerilla Art School”.
Rohkem infot: http://tgas2014.wordpress.com/about/


Tänud: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja


Y Gallery, son:DA and Transnational Guerilla Art School present:

FUCK YOU FOREVER TARTU. FUCK YOU FOREVER MARIBOR.

13. and 14. november in Y Gallery (Jakobi 1, Tartu)

- 13. november: workshop at 14.00 (please send e-mail for participation to tanelr@hotmail.com)

- 14. november: presentation/discussion at 17.00 (open event)


Y Gallery has started to organize residencies, in order to support the mobility of artists, theoreticians and activists, to develop transnational culture and to work with comparative self-reflection. The first guest is Slovenian artist and activist Miha Horvat, who is also related with artistic alliance son:DA and Transnational Guerilla Art School. Miha Horvat comes from Tartu-sized city Maribor and is here to share his experience as artist and cultural activist in a second-largest city, which in many aspects is similar to Tartu. We also aim to think why cultural relations between the Baltics and ex-Yugoslavia are not the priority of the official cultural politics, and how would it still be possible to keep and develop such relations.14.11. workshop topics:

- Transnational Guerilla Art School – what is it?
- connecting/experiencing/communion/understanding
- drawing/symbol/icon/art/contemporary art/artist/community/us
- different materials/styles/sizes/colors/artists/people
- talking/conceptualizing/doing/cooperating/drawing/painting/printing/making decisions


15.11. presentation and discussion “FUCK YOU FOREVER TARTU. FUCK YOU FOREVER MARIBOR.”

- second largest: Tartu and Maribor
- guerrilla-culture politics
- from the Baltics to the Balkans. The possibility for YugoBaltics cultural consciousness.* When labelling son:DA we should note that son:DA did not begin to use expressions like art collective, tandem, duo, cooperative for itself; these have been propagated by other authors when referring to son:DA. Moreover, different sources render the name son:DA differently, including son:da, sonDA, sonda, zonda, SON:DA, and SON:da. Different labels or uses of the name may arise from the linguistic or syntactic problem posed by the unusual name ‘son:DA’. More on http://sonda.kibla.org/sonda.html

* son:DA is a creative alliance of Metka Golec and Miha Horvat. They have been collaborating since 2000, working in a fields of fine arts and intermedia arts and were son:DA engaged as a founding member of the Klon:Art:Resistance group. An internationally recognised contemporary art group, son:DA also engages also in the stage design and curatorial projects. It runs a semi-public space EX-garage and GT22. As a reaction to the contemporary arts production conditions in Slovenia son:DA has established the FOUNDATION SONDA, foundation for theory and practive of a-v arts. In 2012 a story of Transnational guerilla arts school started. More about son:DA, EX-garage and foundation on http://sonda.kibla.org/and more about TGAS on http://tgas2014.wordpress.com/about/Thanks: Estonian Culture Endowment, Tart Art House

Sunday, November 09, 2014

KUTSE: GERILJAHARIDUSE TÖÖTUBA

(for English please scroll down. Thank you!)

Palun levitada võimalikele huvilistele
Aitäh!

Sloveenia kunstnik Miha Horvat (vt son:DA) ja Tartut, Maribori, Grazi ja teisi linnu ühendav Transnational Guerilla Art School kutsuvad teid osalema 13. novembril toimuval workshopil, mille fookuses on guerrilla-(kunsti)haridus, rahvusvaheline kultuuripoliitika omal initsiatiivil, suuruselt teiste linnade eripärad, Ida-Euroopa kultuuriteadvus ja suhted Baltikumi ja endise Jugoslaavia vahel.
Teemaplokid:
- Transnational Guerilla Art School - mis see on?
- ühenduse loomine/kogemine/osadus/arusaamine
- joonistus/sümbol/ikoon/kunst/kaasaegne kunst/kunstnik/kogukond/meie
- materjalid/stiilid/suurused/värvid/kunstnikud/inimesed
-rääkimine/kontseptualiseerimine/tegemine/
koostöö/joonistamine/maalimine/printimine/valikute tegemine
Workshop algab 13. novembril kell 14.00 Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1, Tartu).
http://sonda.kibla.org/sonda.html
http://tgas2014.wordpress.com/about/
Osalejatel palume end registreerida: ygalerii@gmail.com
–-
Slovenian artist Miha Horvat (aka son:DA) and Transnational Guerilla Art School, that unites Tartu, Maribor, Graz and other cities are inviting you to a workshop on 13.11. that is focused on guerrilla-(art)education, transnational guerilla cultural politics, 2-nd biggest cities and their specifics, East-European cultural consciousness, relations between the Baltics and ex-Yugoslavia.
The themes:
- Transnational Guerilla Art School – what is it?
- making connection/experiencing/participating/understanding
- drawing/symbol/icon/art/contemporary art/artist/community/us
- materials/styles/sizes/colors/artists/people
- talking/conceptualizing/doing/cooperation/drawing/painting/
printing/making decisions
Workshop takes place on 13.11. at 2 PM in Y Gallery (UT church, Jakobi 1, Tartu)
http://sonda.kibla.org/sonda.html
http://tgas2014.wordpress.com/about/
Participants, please register: ygalerii@gmail.com


Mike Hentz ATMOSFÄÄRILISED REFLEKTSIOONID 12. november 2014

by Mike Hentz
MoKS esitleb: 

Mike Hentz. ATMOSFÄÄRILISED REFLEKTSIOONID

Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1) 12. novembril kell 18.00 – 22.00

Šveitsi ja USA kodakondsusega Mike Hentz (s. 1954) on äärmiselt värvikas, alates 1970ndatest ülemaailmselt tegutsenud kunstnik. Tema tegevusi võiks iseloomustada üks tema kollektiivne performance, mille ta viis läbi aastatel 1982 – 1984, ja mis seisnes suure, mitmetonnise kivimüraka transportimises Euroopast Kagu-Aasiasse. Eestis on ta varem kolmel korral läbi viinud sotsiaalse kestvusperformance “Kliima”, mis enamasti tähendab seda, et väike grupp inimesi isoleerib end mitmeks päevaks ümbritsevast reaalsusest ning tegeleb intensiivselt erinevate tegevustega, mis muudavad grupi vaimset ja füüsilist kliimat, samuti suhet ümbritseva maailmaga.

Rohkem infot “Kliima” kohta: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/radikaalne-etenduskunst-ja-kliima/

Seekord viib hetkel MoKSis resideeruv Mike Hentz Y-galeriis läbi hoopis teistsuguse ürituse, mille ta on nimetanud “Atmosfäärilisteks reflektsioonideks”

------

MoKS presents:

Mike Hentz. ATMOSPHERIC REFLECTIONS

In Y Gallery (UT church, Jakobi 1, Tartu) 12th of November, 6PM to 10PM.

Mike Hentz (b. 1954, with Swiss and American citizenship) is a colorful artist, who since the 1970s has been active all over the world. His works could be characterized by one of his collective performances that took place from 1982 to 1984, during what time he transported a huge and heavy rock from Europe to South-Eastern Asia. His famous durational performance “Klima” has been conducted already three times in Estonia. According to the experiences from Estonia, “Klima” means a small group of people isolating themselves from the reality for several days, while intensively being committed to different activities that change the mental and physical climate of the group.

More info about “Klima”: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c6-kunst/radikaalne-etenduskunst-ja-kliima/

Now, while being in residency of MoKS, Mike Hentz will conduct a different event in Y Gallery. He has named this event as “Atmospheric Reflections”.

Saturday, October 11, 2014

HALLI LAEVA OODATES 15. okt - 9. nov 2014

video still by Anna Hints
(for English please scroll down)

HALLI LAEVA OODATES
Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1, Tartu) 15.10. - 09.11.2014

Kunstnikud: Anna Hints, Jass Kaselaan, Karolina Kubik (PL), Evi Pärn, Krišs Salmanis (LV), Eva Sepping, Toomas Thetloff, Maria Vous

Kuraator: Tanel Rander

Mida hakata peale teadmisega, et see, mis Ukrainas toimub, on heitlus monotsentrilise ja polütsentrilise maailmakorra vahel, kui sa ise elad Ida-Euroopas, kus praegu toimub sõda? Venemaa on okupeerinud Krimmi, Ida-Ukrainas on surma saanud tuhanded inimesed. Poola ja Baltikumi tuuakse USA sõdureid ja sõjatehnikat, Barack Obama peab kõnesid Varssavis ja Tallinnas. Vahepeal äraunustatud Ida-Euroopa on tagasi maailmakaardil, olles seekord strateegiliseks rindejooneks Ida ja Lääne vahel. Toimumas on hübriidsõda – sõda, mis justkui ei olegi sõda, ehkki see tapab inimesi ja ähvardab ootamatult pead tõsta kõikjal. Räägitakse, et Eesti linn Narva võib olla see võtmeline koht, mille pärast puhkeb kolmas maailmasõda. Paljudele meist tundub see niisama uskumatu ja absurdne nagu Eesti kirjandusklassikat tsiteeriv Obama. Sellegipoolest on meil põhjust muretseda.

Näitus “Halli laeva oodates” toob kunstigaleriisse Ida-Euroopa rinderiikidest pärit kunstnike praegused ja varasemad mõtted. Äsjavalminud kunstiteostele on lisatud ka mõned varasemad, võibolla prohvetlikud, ent igal juhul Ida-Euroopale sümptomaatilised artefaktid, mis tõestavad, et 2014. aasta ei saabunud meile ootamatult – sel aastal lihtsalt realiseerus miski, mis oli kohal juba mõnda aega, ent mida mujal maailmas ei märgatud.

Mis võiks olla kunsti ülesanne praeguses olukorras?

“Kui tänavatel voolab veri, siis kunstimetafoorid ei tööta,” kirjutas Raivo Kelomees selle aasta 08. mail Postimehes, arutledes selle üle, kas kunst saab praeguses geopoliitilises reaalsuses midagi ära teha. “Kui kõnelevad kahurid, siis muusad vaikivad. Kuid muusad võivad olla hoopis kahurite teenistuses,” tegi Kelomees kokkuvõtte.

On tõsi, et suur hulk “kunsti” on tehtud propagandasõja kägus, PR-firmad ja agentuurid on tootnud palju metafoorse mõjuga materjale. Kahtlemata viitab see representatsiooni üleküllusele ja kriisile kui hilismodernse Lääne ja hübriidse Ida sümptomile. Nii nagu rahast on saanud katteta tühi tähistaja, on sama juhtunud ka informatsiooni ja representatsiooniga. Sellest tulenevalt on kunstil (aga mitte ainult) ajalooline ülesanne võtta tõsiselt talle esitatud väljakutseid ning määratleda ennast selles petlikus ja pidevalt muutuvas olustikus. Üheks olulisemaks kunsti ülesandeks on praegu humanistlike väärtuste eest kõnelemine – seda saab muuhulgas teha ka oma tavapärast tööd jätkates. Näitusel “Halli laeva oodates” osalevate kunstnike tavapäraseks tööks on ühiskonnas toimuva jälgimine, dokumenteerimine või reflekteerimine. Kunst võib aidata meil tervena pääseda sellest ajastust, mis trivialiseerib ja muudab kahurilihaks kõik selle, mis meile on oluline.

Näituse lisaprogramm avalikustatakse jooksvalt.

Näitus on avatud K-R 12-19, L-P 12-17.
Näitus on tasuta.

Avamine 15. oktoobril kell 17.00 TÜ kirikus (Jaokbi 1, Tartu, 3. korrus). Avamisele järgneb kell 19.00 algav noortele luuletajatele loomingulist väljundit pakkuv Tartu Tudengipäevade üritus “Luulevabadus”.

Täname: Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum
Näitusi Y-galeriis toetavad: Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Tartu KultuurkapitalTere tulemast!

-------------------------------------------------------


WAITING FOR THE GRAY SHIP
In Y Gallery (Jakobi 1, Tartu) 15.10. - 09.11.2014

Artists: Anna Hints, Jass Kaselaan, Karolina Kubik (Poland), Evi Pärn, Krišs Salmanis (Latvia), Eva Sepping, Toomas Thetloff, Maria Vous

Curator: Tanel Rander


How to deal with the knowledge that the current events in Ukraine are part of the struggle between monocentric and polycentric world order, while there is war going on in Eastern Europe, where we live? Russia has occupied Crimea, thousands of people have died in eastern Ukraine. Poland and the Baltics are hosting the US army and military equipment, Barack Obama has speeches in Warsaw and Tallinn. The forgotten Eastern Europe is back on the world map – this time as a strategic frontline between the East and the West. There is a hybrid war going on – something that is not a real war, although it kills people and is threatening to spread everywhere. They say that Estonian city Narva might be the cause of the outbreak of the Third World War. Many of us find it as incredible and absurd as Obama referring to Estonian literature classics, while having his speech in Tallinn. But still we have reasons to worry.

The exhibition “Waiting for the Gray Ship” brings the thoughts of selected artists from East-European frontline countries to gallery space. Some of these thoughts are the freshest reactions to the ongoing situation, some of these thoughts date back to years ago. So, besides artworks from 2014, there are older works, maybe prophetic, but anyhow symptomatic to Eastern Europe. Therefore they are the proof that the year 2014 didn't reach us unexpectedly – instead, something that was present here earlier, was realized and noticed in global context.

What could be the mission of art in current situation?

“When blood is flowing on the streets, art metaphors don't work,” wrote Raivo Kelomees in Estonian newspaper “Postimees” (08.05.2014), where he was discussing, whether art can have any effect in current geopolitical reality. “When cannons are heard, the muses are silent. But the muses might be in the service of cannons,” he concluded.

It is true, that a great deal of “art” has been produced during propaganda war. PR companies and agencies have produced loads of materials that have metaphoric influence. No doubt that it refers to the overload and crisis of representation, which is symptomatic to the late-modern West and the hybrid East. As money has become uncovered empty signifier, the same has happened with information and representation. Therefore art (but not only) has the historical task to seriously face its challenges and position itself in this deceptive and instable reality. Now, one of the most important tasks of art is to advocate the values of humanity – one way of doing it is keeping on doing one's everyday work. “Waiting for the Gray Ship” brings together artists, who's everyday job is to observe, document or reflect the society. Art has the potential to help us survive the era that trivializes everything important for us by turning it into cannon fodder.

The side-program of the exhibition will be announced in due course.

The exhibition is open Wed-Fri 12-19, Sat-Sun- 12-17.
The entrance is free.

The exhibition will be opened at 5PM on 15th of October. The opening is followed by “Poetry Freedom”, an event for young poets, starting at 7PM in Y Gallery, being part of Tartu Student Days.

Thank you: Tartu Art House, Tartu Art MuseumMonday, October 06, 2014

;paranoia presentation: Cubus Larvik “Memorial” plaadiesitlus Tartus 4. oktoober 2014

;paranoia presents: Cubus Larvik "Memorial"

Cubus Larviku albumi "Memorial" esitlus 04. oktoobril kell 21.00 Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1, Tartu)

https://www.youtube.com/watch?v=B8eGerS62iE&feature=youtu.be

Kontserdid: Rin la, Cubus Larvik

Cubus Larvik nime all tegutsevad Karl Saks ja Hendrik Kaljujärv, kes loovad elektroonilist heli ja muusikat. 

;paranoia kirjastuse kaasabiga ilmub üheteistkümnest narratiivsest ja abstraktsest heliloost koosnev täispikk album „Memorial“, mis tähistab tegijatele ühe olulise perioodi lõppu ja uue, kurvema algust. 

paranoia.ee/cubuslarvik
cubuslarvik.bandcamp.com
https://soundcloud.com/cubuslarvik/sets/cubus-larvik-memorial

Rin la
„Kui hip-hopmuusika skaala ühes otsas on Naughty by Nature ja House of Pain oma „hüpake-üles-alla-yo“-räpiga, siis rin la toimetab teises, kõige kaugemas võimalikus otsas.“

- kohviraadio.com
soundcloud.com/rinla
youtube.com/rinlasound

Monsieur Valdemar Experience on kirjastuse ;paranoia esitlusformaat, süntees aktuaalsest helikunstist, video-performance'st, metateatrist ja kirjandusest või selle puudumisest.

Sissepääs tasuta

Thursday, September 18, 2014

Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK 17. sept -- 8. okt 2014

Arvo Kolmnurk

(For English please scroll down)Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK
(Juka Käärmann, Tauno Kund, Martiini)

Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1, Tartu) alates 17.09.  kuni 08.10.2014.


Arvo Kolmnurk (AK) on kahe/kolme või rohkemaliikmeline ühendus, mille staažikad liikmed on sisustanud Tartu põrandaalust ja veidi ka põrandapealset kultuurielu alates 90-ndate algusest. Näituse teemaks on kommunikatsiooniprobleemid, nii AK sees kui väljaspool. Nagu AK ise ütleb, kirjeldatakse lihtsustatud mudelite abil väljas (väljal) esinevaid häiritusi. Kommunikatiivsusega võib AK-l tõepoolest raske olla. Näiteks on nad käesoleva näituse kontseptsioonina esitanud Y-galeriile muuhulgas ka järgneva tekstilõigu:

“AK praeguse taasilmumise 3. Kund tõstatas kommunikatsiooni probleemi, kui mitte sellise vaid kui kommunikatsiooniprobleemi esinemise nii Kolmnurk sisese kui välise väljal toimuva. 2. Käärmann ja 1. Teekann võtsid sisese ning välise välja häiritused pingsa (pinktša) vaatluse alla. Leiti tõesti kommunikatsiooni häirituse suhteliselt suur esinemissagedus mõlemal väljal toimuva kärtsu ilmnevusel, seda eelkõige seoses liialt kergekäelise autokommunikatsiooni käsitlemisega üldises infoväljas.”

Kommunikatsiooni võib nimetada ka võimu keeleks. Võimust, näiteks loomeprotsessiga seotud institutsionaalsusest, kõnelevad kõik käesoleva näituse tööd, ent see on vaid üks aspekt, mida AK tegevuse puhul tähele panna. AK-d ja sellega seotud inimesi võib iseloomustada pigem lähenemisnurga ja töö meetodi (alustades visuaalkeelest, lõpetades elamise ja olemise viisiga) kaudu. AK meetod kommunikatsioonile kui võimuretoorikale lähenemisel manifesteerib AK olemust, mis ongi ehk käesoleva näituse põhiline sisu. Seetõttu on oluline teada AK tausta.

Nagu ütleb Juka Käärmann, sündis AK tänava peale, kuhugi Ekraani kino lähistele, 2008 algupoole. AK kaks nurka on Juka Käärmann ja Martiini, kolmas nurk jääb alati häguseks, ent konkretiseerub ja isikustub alles mingi idee teostuse käigus, olles seega loomingu eelduseks. AK tegutseb kolmnurga põhimõttel, vältides kolmnurga kujunemist püramiidiks.

Arvo Kolmnurk esitles oma esimest teost (AK 1), milleks oli video “Tüssatud amps”, 2008. aastal MoKSis toimunud näitusel “Pärt sööb ema ja tüssatud amps”, millega olid veel seotud Marko Kompus ja Tõnis Liivamägi. Teine Arvo kolmnurga ülesastumine (AK 2) toimus 2008. aasta lõpus ja see koosnes kolmest erinevast maalinäitusest kolmes Tartu restoranis – Marko Kompus Tsink Plekk Panges, Juka Käärmann Gruusia Saatkonnas, Martiini Maailmas. Avamistel astusid asja mittepuutuvate ja väga tõhusate ettekannetega üles E. Luuk, A. (Psaiko) Talviste, M. Kompus & ans. Eestlased (M.Kütt, Martiini). See viimane ei hakanud lati poole suundumagi, sest eelnevad ettekanded olid lati nõnda kõrgele tõstnud, et viimased seda pilveudust enam ei seletanud. Need kolm näitust lähtusid pigem välistest ja füüsilistest kui sisemistest ja ideelistest seostest – nimelt olid Arvo Komnurgaga seotud kunstnikud pärit enamvähem kolmnurgas asetsevate restoranide tagaküljelt – Juka Käärmann elas ja töötas tol ajal Gruusia Saatkonna taga, Martiini ja M.Kompus jagasid ateljeed Maailma külje all, seega imbusid nad restoranidesse sõna otseses mõttes põranda alt, nagu kohalikud rotid, Tsink Plekk Pange sisehoovist.


Veel AK-ga seotud nähtusi Tartu kultuurielust:

1) Mugiva (vk. Mugiv-Tudiv) – hägune vaimne/ideeline praktika, (Emajõe 6-4 teelaudkonna ajast), mis otsis, mõnes aspektis ka leidis loomingulisi väljendusi erinevate inimeste, lisaks siin nimetatutele veel: Margus Liivak, Mehis Heinsaar, Meelis Kirsimets, Kaspar Jassa, (vo. keegi veel kes ei meenu), läbi.
2) Budapest – dadalik impro orkester, kasutas lisaks tavalistele muusikariistadele nii isevalmistatud kui ka kohapeal leitud esematest improviseeritud instrumente. Orkester ühendas endas lisaks kõigile eelpoolmainituile veel: Ako Laugamets, Jakob Kanter, ans. Trikotaaž, Hando Tamm, Marleen Hage, Madis Ligema, Kaarel Valter, Marten Kuningas, Tauno Kund, Lembit Kurvits, (vo. veel keegi, kes ei meenu, millest oleks muidugi kahju, kui see nõnda peaks olema).
3) Parmupilliorkester (see õige, mitte aastaid hiljem mõne Tartu Postimehe ajakirjaniku poolt toimetuses tehtud võlts üritus, mis mälu puudulikuse all kannatades pretendeeris maailma esimesele parmupilliorkestri tiitlile -lasteaed ma´tlen – lollus). Parmupilliorkester ühendas endas lisaks kõigile eelnimetatutele veel: Tõnu ja Maalika Sampu, Peep Harju, Tõnu Vorms, Willy Meema, i Orenti, Timoteus (Tanel Vassel), Margus Kiis, i Afrat, Rafael, Marek Kütt.

AK 3 oli fotonäitus “LIMA” (koostöös Uus Noorusega) Y-galeriis (kevad 2009); AK 4 fotoraamat/pöidlafilm “Sinu Heinsaar” (ning raamatu reklaamvideo); AK 5 fotonäitus “Faktifoto. Kaameraga rünnatud Einstein” Y-galeriis (kevad 2012, osal: Liis Keerberg, Margus Kiis, Tauno Kund, Juka Käärmann, Martiini); AK 6 dok/videokunstiteos “Kukunuut” (2012); AK 7 reklaamklipp kirjastusele “;paranoia” (2014); AK 8 on praegune näitus Y-galeriis, TÜ kiriku pinnal, mille pealkirjaks on Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK.
Lisaks praegusele põhikolmikule teevad kaasa veel: Marko Kompus, Tanel Rander, Kaspar Jassa, Kaisa Eiche, Aldar Psaiko Talviste, Janari Lage,

vt ka:
https://www.youtube.com/watch?v=4deWn78Goao&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ho_8R3RqyRYhttps://www.youtube.com/watch?v=TQpD51HCoBQ

Näituse lisaprogrammi üritused kuulutatakse välja Facebookis.

Näitus on avatud alates 17. septembrist kuni 08. oktoobrini
K-R 12-19 ja L-P 12-17 aadressil Jakobi 1, Tartu.

Näitus on tasuta.

Kontakt:

Tanel Rander
Y-galerii programmi kuraator 2014
e-mail: tanelr@hotmail.com
tel: 56 67 87 29
Täname: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum

Fotod näituselt:

 by Kaisa Eiche
by Kaisa Eiche
by Kaisa Eiche
by Kaisa Eiche

--------------------------------------------

(ENG)
video still by Arvo Kolmnurk

Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK
(Juka Käärmann, Tauno Kund, Martiini)

Y Gallery (UT Church, Jakobi 1, Tartu) 17.09. - 08.10.2014


Arvo Kolmnurk (AK) is a community made up with 2 or 3 members, who have been active in the underground and aboveground cultural life of Tartu since the early 90s. The theme of this exhibition is communication and its problems inside and outside of AK. As they themselves say, AK describes the disturbances outside (in the field), using simplified models. It is true that AK may have problems with communicativity. For example, here is a fragment of the conceptual text of this exhibition that they sent to Y Gallery:

“The 3rd Kund of AK's current reappearance raised the problematics of communication, not as such, but as the occurrence of communication problem inside Kolmnurk and in the field, outside of it. 2. Käärmann and 1. Teekann took the disturbances in the inside and the outside under their intense (inthense) observation. They found the high incidence of communication disturbance in both fields, within the occurrence of fracas, especially being related with too easy processing of autocommunication in general information field.”

Communication could also be considered as the language of power. All works of current exhibition are pointing at power and institutionality, related to creativity. But this is only one angle to notice in AK activities. AK and its members could be rather characterized through the approach and work method (starting from visual language, leading to ways of living and being). AK's method in approaching communication as rhetorics of power manifestates the nature of AK, which is the main content of current exhibition. Therefore it is important to open the background of AK.

As says Juka Käärmann, AK was born into the street, in early 2008, somewhere near Ekraan cinema. AK's (“Arvo” is an Estonian male name, which, due to its similarity to Estonian word “arv”, refers to number, while “kolmnurk” in Estonian means triangle) two edges are Juka Käärmann and Martiini, the third edge always remains uncertain, but clears up and personifies during realization of an idea. Thereby it is the presumption of artistic work. AK follows the principle of a triangle, while avoiding getting shaped into a pyramid.

Arvo Kolmnurk presented their first work (AK 1) in 2008, showing the video “A swindled bite” in exhibition “Pärt is Eating the Mother and Swindled Bite” (other participants: Marko Kompus and Tõnis Liivamägi) in MoKS. The second public presentation (AK 2) took place in late 2008 and it consisted of three different painting exhibitions in three restaurants of Tartu – Marko Kompus (one of the members) had show in Tsink Plekk Pang, Juka Käärmann in Gruusia Saatkond, Martiini in Maailm. The openings included irrelevant, but effective presentations by E. Luuk, A. (Psaiko) Talviste, M. Kompus & ans. Eestlased (M. Kütt, Martiini). The latter gave up approaching the maximum, as the others had pushed the maximum level so high that up in the foggy clouds it disappeared from the view. Those three exhibitions departed rather from the external and physical, than from the internal and idealistic contents – all AK members were at this time living in the backside of these restaurants, in a triangle-shaped area. Juka Käärmann lived and worked behind Gruusia Saatkond, Martiini and M. Kompus shared their studio next to Maailm, so that all three of them sneaked into the restaurants literally from the underground, the courtyard of Tsink Plek Pang – just like local rats.

Some things from Tartu cultural life that are related with AK:

1) The Munching's (Munching-Napping) – unclear spiritual/idealistic practice, (from the era of Emajõe 6-4 tea), that was seeking, and in some aspects also found creative expressions through different (among others: Margus Liivak, Mehis Heinsaar, Meelis Kirsimets, Kaspar Jassa, maybe also someone else, who has been forgotten) people.

2) Budapest – dadaistic impro orchestra, that, besides regular instruments, used also self-mades and raw, improvised instruments found from the site. The orchestra involved also people like Ako Laugamets, Jakob Kanter, ans. Trikotaaž, Hando Tamm, Marleen Hage, Madis Ligema, Kaarel Valter, Marten Kuningas, Tauno Kund, Lembit Kurvits, (maybe also someone, who has been forgotten, which would be a shame)

3) Jew's harp orchestra (the real one, not like one of those fake events that were organized by a journalist of Tartu Postimees years later – those pretended to be the world's first Jew's harp orchestra, just like in kindergarten). This orchestra involved also people like Tõnu ja Maalika Sampu, Peep Harju, Tõnu Vorms, Willy Meema, i Orenti, Timoteus (Tanel Vassel), Margus Kiis, i Afrat, Rafael, Marek Kütt.

AK 3 was a photo-exhibition “LIMA” (in collaboration Uus Noorus/New Youth) in Y Gallery (spring 2009); AK 4 was the photobook/thumb-movie “Your Heinsaar” (also the book's advertising video); AK 5 was photo-exhibition “Fact Photo: Einstein attacked by a camera” in Y Gallery (spring 2012, participants: Liis Keerberg, Margus Kiis, Tauno Kund, Juka Käärmann, Martiini); AK 6 was a documentary/video art piece “Kukunuut” (2012); AK 7 advertising clip for “;paranoia” publishing house (2014); AK 8 is the current exhibition in Y Gallery, in the UT Church, titled as Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK. In addition to the main members of the triangle, also the following people are related with this exhibition: Marko Kompus, Tanel Rander, Kaspar Jassa, Kaisa Eiche, Aldar Psaiko Talviste, Janari Lage.

The events of the side-program of the exhibition will be announced in Facebook.


The exhibition is open since 17th of September until 8th of October: Wed-Fri 12-19, Sat-Sun 12-17 in UT Church, Jakobi 1, Tartu.

The entrance to the exhibition is free.

More info:

Tanel Rander
Y Gallery program curator 2014
e-mail: tanelr@hotmail.com
tel: 56 67 87 29


We thank: Cultural Endowment of Estonia, Tartu Art House, Tartu Art Museum

Tuesday, August 05, 2014

ALEXEI GORDIN “Kunstnik korjab taarat“ (Näitust ei toeta kultuurkapital) 11.-- 26. august 2014


(For English, please scroll down)

Y-galerii esitleb: 

Alexei Gordin
TÜ kiriku saal (Jakobi 1, Tartu)

11. augustil kell 18.00 avatakse Alexei Gordini näitus „„Kunstnik korjab taarat“ (Näitust ei toeta kultuurkapital)“. Näituse põhiteemaks on kunstniku sõltumatuse võimalikkus kaasaegses ühiskonnas. Gordin esitab palju tähtsaid ja praktilisi küsimusi kaasaegse kunsti toimimise kohta, samas pakub välja ühe väga konkreetse lahenduse, kuidas kunstnik võiks sõltumatult hakkama saada. Nagu allpool kirjas, on Gordin kõnealusel näitusel eksponeeritavad kunstiteosed loonud oma raha eest. Oma raha päritolu on aga näituse kandvaks narratiiviks. Näituse paradoks seisneb aga selles, et institutsioonidest sõltumatult tehtud kunst on jõudnud Tartu Ülikooli haldusalas olevasse galeriisse, mida rahastavad Tartu Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium. Kellele kuulub sellises olukorras sõltumatus ja kellele sõltuvus – selle üle on võimalik arutleda näituse kõrvalprogrammi kuuluvatel üritustel.

Alexei Gordin oma näitusest:

Käesolev kunstiprojekt uurib kunsti tegemise ja vaesuse temaatikat. Tänapäeva maailmas, kus kõike müüakse ja ostetakse, on ka kunstist saanud toode. Kaasaegne kunst on omapärane turg, kus kehtivad omad seadused, nii nagu need kehtivad ka näiteks auto- või söögiturul. Kunst nagu toode peab mentaalsel ja materiaalsel tasandil olema sümpaatne ja atraktiivne. Nii nagu kõik, peab ta turul olema, et tarbijat leida. Kunst on sotsiaalne element ning kaasaegne kunst ei saa ilma ühiskonnata eksisteerida.

Kui on olemas teatud ühiskonnareeglid ning süsteem, leiab alati nähtusi, mis on süsteemi vastased. Asotsiaalid ning kodutud inimesed, alkoholi-ja narkosõltlased - neist kõikidest on saanud ühiskonna ohvrid. Seadused ja normid ei puuduta neid, kuna nad ei tee selle ühiskonna jaoks mitte midagi. Kas siis kunstnik teeb tõesti midagi tähtsamat ühiskonna jaoks? Kunst kui toode on kunstniku ainuke võimalus oma leiba teenida, kuid samas tekib küsimus, kas ühiskond tegelikult vajabki kunsti? Kaasaegne kunst on tihtipeale liiga elitaarne ja teatud institutsioonidelt sõltuv. Oma uue näituse raames viin ma kokku asotsiaalsuse ja kunstitegemise nähtused tänapäeva arenevas linnas.

Viie kuu jooksul, korjasin taarat et koguda raha kunstitegemiseks. Pudelite korjamist ei peeta päristööks, vaid pigem parasiitlikuks eluviisiks. Inimene ei tööta, vaid korjab seda, mida teised minema viskavad ning tarbib pidevalt alkoholi, mis teeb teda veelgi töövõimetumaks. Kunstnikuna tahtsin analüüsida seda sotsiaalset nähtust ning eksperimenteerida asotsiaalsuse mõistega. Mida teha, kui inimene korjab pudeleid selle asemel, et ennast arendada, teha midagi kasulikumat? Seejärel hakkasin ise pudeleid korjama, et investeerida raha kultuursesse arenemisse ja kunstitegemisesse. Ajutiselt distantseerisin end tavapärasest kunstitegemise viisist, kus kunstnik sõltub galeriidest, kuraatoridest ja fondidest. Kolme kuu jooksul kogusin taaraga 250 ero, millest sai käesoleva näituse eelarve.

Alexei Gordin (s. 1989, Tomsk) elab ja töötab Tallinnas. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti ja tegutseb ka läbi paljude teiste kunstimeediumite nagu joonistus, foto, video, performance, jne. Teda võib iseloomustada läbi iroonilise, satiirilise suhte, mille ta loob nende teemadega, mis teda huvitavad. Need teemad lähtuvad enamasti kaasaja liberaalsest ühiskonnast, mille probleemseid punkte kaldub Gordin esile tõstma läbi loojutustuse ning antikangelaste.

Näituse kõrvalprogrammis toimuvad arutelud vaesuse ja ellujäämise teemal. Toimumisajad kuulutatakse välja jooksvalt.

Näitus on avatud 
11. - 26. augustini tööpäeviti kl 12-19, nädalavahetustel kl 12-17 aadressil Jakobi 1, Tartu

Kontakt:

Tanel Rander
Y-galerii programmi kuraator 2014
e-mail: tanelr@hotmail.com
tel: 56 67 87 29

Täname: Tartu Kunstimaja

--------------------------------------------

„Artist picking through the trash“ (The exhibition is not supported by Culture Capital)

Y Gallery presents:

Alexei Gordin
11.08. - 26.08.2014
The Church of Tartu University (Jakobi 1, Tartu)

On 11th of August at 6 PM the exhibition ""Artist picking through the trash" (The exhibition is not supported by Culture Capital)" by Alexei Gordin will be opened. The main issue of the exhibition is the possibility of artist's independence in contemporary society. Gordin asks a lot of important and practical questions on the functioning of contemporary art, but also offers a concrete solution for independent survival. As said underneath, Gordin has produced his artworks with his own money. The origin of his own money forms the main narrative of this exhibition. But the paradox of this exhibition is based on the fact that Gordin's independently produced artworks have reached the gallery, that is controlled by Tartu University and financed by local authorities, Estonian Cultural Endowment and Ministry of Culture. Who is independent and who is dependent in current situation – this should be discussed during the events of the side-program of this exhibition.

Alexei Gordin on his exhibition:

Current project is focused on the issue of artistic work and poverty. In the contemporary world, where everything is being sold and bought, art has become a product. Contemporary art is a specific market with its own laws that are similar to the markets of automobiles and food. Art as a product must be nice and attractive in mental and material level. As everything else, it has to stay in the market, in order to find its consumer. Art is a social element, contemporary art cannot exist without society.

As there are laws and systems of society, there is always something opposed to them. The wretched and the homeless, drunks and junkies have become the victims of society. Laws and norms have no effect on them, as they hardly contribute to society. But what about artists – what is their contribution? What makes them more important? Art as a product is the only way for making one's living, while there is question, if the society really needs art?! Contemporary art often appears as too elitistic and dependent on certain institutions. My new exhibition brings together the artistic work and the world of the wretched, both in the context of a contemporary developing city.

During five months i was picking through the trash, collecting empty cans and bottles, in order to finance my artistic work. This is not considered as real work, but rather a kind of parasitism. Especially when one doesn't have a job, but is picking up what others are throwing away, while constantly drinking and becoming even more disabled. As an artist i aimed to analyze this social phenomena and to experiment with the world of the wretched. What to do, when someone is picking bottles, instead of developing her/himself, doing something better? So i started to pick throgh the trash myself, in order to invest the money to cultural development and artistic work. I distanced myself temporarily from the regular artistic work, where an artist is dependant on galleries, curators and funds. In three months i made 250 EUR, which is the budget of the current exhibition.

The events of the side-program will be focused on poverty and survival. These events will be announced soon.


The exhibition is open in workdays 12-19, weekends 12-17.

Contact:

Tanel Rander
Y Gallery 2014 program curator
e-mail: tanelr@hotmail.com
phone: +372 56 67 87 29

We thank: Tartu Kunstimaja


Alexei Gordin (b. 1989, Tomsk) lives and works in Tallinn. He has studied painting in Estonian Art Academy and is using different mediums (drawing, photo, video, perforamnce, etc) in his work. He could be characterized by an ironic, satiric relation that he usually creates between himself and the issues that inspire or concern him. Those issues mostly come from contemporary liberal society or its problematic side, that Gordin likes to indicate through narratives and use of antiheroes.


Photographs by Kaisa Eiche
Sunday, May 25, 2014

Planetario: Observaciones Estelares Especulativas 28. mai - 10. juuni 2014


EST

Y-galerii esitleb: Rodrigo de San Martin (Mehhiko)
28.05.-10.06.2014
TÜ kiriku saal (Jakobi 1, Tartu)*

28. mail kell 18.00 avab Y-galerii oma 2014. aasta programmi esimese näituse – Rodrigo de San Martini (RSM) “Planetario: Observaciones Estelares Especulativas” (“Planetaarium: Spekulatiivsed tähevaatlused”). 

Näituse keskseks fookuseks on küsimus – mida me teame universumist? - olukorras, kus ühel pool on institutsionaliseeritud teaduslik teadmine ning teisel pool isiklikud kogemused, aegunud teadmised ja alternatiivsed võimalused. Astronoomia kui teaduslik distsipliin sisaldab üsna vähe tõsikindlaid väiteid, samuti pole selles eriti järelekontrollitud eksperimente. Astronoomia on seega puhas spekulatsioon, vaatlus läbi läätsede ja peeglite (specvlvm). See on spekulatsioon, mis läheneb tõele ebakindluse, kujutluse ja loomingulisuse kaudu, tekitades seega ruumi loomiseks ja epistemoloogiliseks allumatuseks. Kõnealuse projekti raames kutsub RSM inimesi teadlikult spekuleerima universumi tähenduse üle, samuti eksperimenteerima alternatiivsete kosmoloogiatega.

Näitus põhineb erinevate kunstnike, esinejate, teoreetikute ja mõtlejate koostööl ning eesmärgiks on vilkad arutlused teadmiste ja subjektiivsuse piirialalt. Näitusel esinevad kaastöödega Kat Suryne (Valgevene), Laik grupp (Eesti), Leelo-Mai Aunbaum (Eesti), Maria Aua (Eesti) ja Zerkala (Eesti).

RSM (http://www.artenion.com/) on Mehhikost pärit uusmeedia kunstnik ja semiootik, kes hetkel õpib Tartu Ülikoolis.

Näitus on avatud alates 28. maist kuni 10. juunini, ning seda saadab kõrvalprogramm:
28. mai - avamispidu
31. mai – töötuba Trükimuuseumis. Öötaeva trükkimine, monotüüp tehnika, traditsioonilised trükiprotsessid
07. juuni – eksperimentaalse kirjutamise seminar: kosmoloogiad
09. juuni – Semiosalong (modereerib semiootika doktorant Tyler Bennett)
10. juuni – Laik grupp performance

Olude sunnil toimub näitus Y-galerii ajutisel pinnal Tartu Ülikooli kiriku saalis aadressil Jakobi 1, 3ndal korrusel. Näitus on avatud tööpäeviti kl 12-19, nädalavahetustel kl 12-17.

Kontakt: Tanel Rander
Y-galerii programmi kuraator 2014
e-mail: tanelr@hotmail.com
tel: 56 67 87 29

Täname: Indrek Grigor, Jevgeni Zolotko, Kristina Paju, Kristjan Nagla, Piret Karro, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum, Kultuuriministeerium, Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, TrükimuuseumRodrigo & Kat, exhibition in progress 

ENG

Y Gallery presents: Rodrigo de San Martin (Mexico)
28.05. - 10.06.2014
Tartu University Church (Jakobi 1, Tartu)

The Y Gallery 2014 programme starts on 28th of May at 6 PM with the collaborative exhibition project “Planetario: Observaciones Estelares Especulativas" (“Planetarium: Speculative Starry Observations”) by Rodrigo de San Martin (RSM).

The central focus of the exhibition is the question "what do we know about the universe?" in the context of the difference between institutionalized scientific knowledge and personal experience, outdated knowledge, and alternative perspectives. Amongst the majority of the sciences, Astronomy is the discipline that contains a lesser degree of true certainty in its claims, clearly besides the fact of lacking controlled experimentation. Astronomy is then pure speculation, observation through lenses and mirrors (latin specvlvm = mirror); but speculation approaches truth with uncertainty, imagination and creativity, thus leaving place to creation and epistemic disobedience. Through this project, RSM calls people to consciously speculate over the meaning of the universe and to experiment with alternative cosmologies.

The exhibition is based on collaboration between several artists, performers, scholars and thinkers, in order to develop fruitful disputes on the borders between knowledge and subjectivity. The collaborators are Kat Suryne (Belarus), Laik group (Estonia), Leelo-Mai Aunbaum (Estonia), Maria Aua (Estonia) and Zerkalo (Estonia).

RSM (http://www.artenion.com/) is Mexican new media artist and semiotician, currently studying at the University of Tartu.

The exhibition is open from 28.05. to 10.06. and is completed by the following side-program:

31.05. - Workshop at the Printing Museum (Eesti Trükimuuseum). Print your own nocturnal sky and learn the monotype technique with traditional printing processes.
07.06. - Seminar on experimental cosmologies and creative writing workshop. Write your own myth of creation.
09.06. - Semiosalong (moderated by Tyler Bennett).
10.06. - Performance by Laik group.

Due to the situation of Y Gallery the exhibition takes place at the temporary space: Tartu University Church, Jakobi 1, 3rd floor. The exhibition is open in workdays: 12-19 and weekends: 12-17.

Contact: Tanel Rander
Y Gallery 2014 program curator
e-mail: tanelr@hotmail.com, phone: 56 67 87 29

We thank: Indrek Grigor, Jevgeni Zolotko, Kristina Paju, Kristjan Nagla, Piret Karro, Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum, Kultuuriministeerium, Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikool, Trükimuuseum

RUS

Галерея Y представляет: Родриго де Сен-Мартин (Мексика)

Программа Галереи Y на 2014 год начинается 28 мая в 6 вечера с совместной выставки Родриго де Сен-Мартина (RSM) “Planetario: Observaciones Estelares Especulativas" («Планетариум: Спекулятивные наблюдения звезд»).

В фокусе выставки – вопрос «что мы знаем о вселенной?» в контексте различия между институализированным научным знанием и личным опытом, устаревшим знанием и альтернативными перспективами. По сравнению с большинством наук астрономия представляет собой дисциплину, утверждения которой характеризуются меньшей степенью достоверности, не говоря о фактическом недостатке контролируемого экспериментирования. Астрономия, следовательно, есть чистая спекуляция, наблюдение через объектив и зеркала (от лат. specvlvm = зеркало). Однако спекуляция приближается к истине через неопределенность, воображение и креативность, освобождая таким образом место для творчества и эпистемологического непослушания.

Выставка - результат совместной работы нескольких художников, исполнителей, ученых и мыслителей, нацеленной на создание почвы для плодотворных дискуссий на границе между знанием и субъективностью. Участники совместной выставки: Kat Suryne (Белоруссия), Группа «Laik» (Эстония), Leelo-Mai Aunbaum (Эстония), Maria Aua (Эстония) и «Зеркала» (Эстония).

РСМ (http://www.artenion.com/) художник ньюмедиа и семиотик, на данный момент обучающийся в Тартуском университете.

Выставка открыта с 28 мая по 10 июня. Программа выставки:

31.05. Семинар-мастерская в Музее книгопечатания (Eesti Trükimuuseum): сделай отпечаток ночного неба и научись технике фрактальной монотипии, используя традиционный процесс печати.
07.05. Семинар по экспериментальной космологии и семинар-мастерская творческого письма: напиши свой собственный миф о сотворении мира.
09.06. Семиосалон (модератор – Тайлер Беннетт)
10.06. Представление группы «Laik»

В связи с ситуацией с Галерей Y выставка будет проходить на временном месте: Церковь Тартуского Университета, улица Якоби 1, 3 этаж. Выставка открыта в рабочие дни с 12 до 19 и в выходные с 12 до 17.

Контактная информация: 

Танель Рандер
куратор программы Галереи Y на 2014 год
Электронная почта: tanelr@hotmail.com, телефон: 56 67 87 29

Мы благодарим Индрека Григора, Евгения Золотко, Кристину Пайу, Кристину Нагла, Пирет Карро, We thank: Indrek Grigor, Jevgeni Zolotko, Kristina Paju, Kristjan Nagla, Piret Karro, Организацию «Эстонский Культурный капитал», Тартуский Дом искусства, Тартуский Музей искусства, Министерство Культуры, Tartu Linnavalitsus, Тартуский университет, Музей книгопечатания.Näituse avamine/ exhibition opening/ Открытие выставки
Fotod tegi/Photos by Kaisa Eicheeksp kirj eksp kosmol päev 
universumist kosmoloogilise väljavõtte tegemine 07.06.14 seisuga
making cosmological extraction from the universe, date: 07.06.14
Pildistas Kaisa Eiche