Thursday, September 18, 2014

Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK 17. sept -- 8. okt 2014

Arvo Kolmnurk

(For English please scroll down)Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK
(Juka Käärmann, Tauno Kund, Martiini)

Y-galeriis (TÜ kirik, Jakobi 1, Tartu) alates 17.09.  kuni 08.10.2014.


Arvo Kolmnurk (AK) on kahe/kolme või rohkemaliikmeline ühendus, mille staažikad liikmed on sisustanud Tartu põrandaalust ja veidi ka põrandapealset kultuurielu alates 90-ndate algusest. Näituse teemaks on kommunikatsiooniprobleemid, nii AK sees kui väljaspool. Nagu AK ise ütleb, kirjeldatakse lihtsustatud mudelite abil väljas (väljal) esinevaid häiritusi. Kommunikatiivsusega võib AK-l tõepoolest raske olla. Näiteks on nad käesoleva näituse kontseptsioonina esitanud Y-galeriile muuhulgas ka järgneva tekstilõigu:

“AK praeguse taasilmumise 3. Kund tõstatas kommunikatsiooni probleemi, kui mitte sellise vaid kui kommunikatsiooniprobleemi esinemise nii Kolmnurk sisese kui välise väljal toimuva. 2. Käärmann ja 1. Teekann võtsid sisese ning välise välja häiritused pingsa (pinktša) vaatluse alla. Leiti tõesti kommunikatsiooni häirituse suhteliselt suur esinemissagedus mõlemal väljal toimuva kärtsu ilmnevusel, seda eelkõige seoses liialt kergekäelise autokommunikatsiooni käsitlemisega üldises infoväljas.”

Kommunikatsiooni võib nimetada ka võimu keeleks. Võimust, näiteks loomeprotsessiga seotud institutsionaalsusest, kõnelevad kõik käesoleva näituse tööd, ent see on vaid üks aspekt, mida AK tegevuse puhul tähele panna. AK-d ja sellega seotud inimesi võib iseloomustada pigem lähenemisnurga ja töö meetodi (alustades visuaalkeelest, lõpetades elamise ja olemise viisiga) kaudu. AK meetod kommunikatsioonile kui võimuretoorikale lähenemisel manifesteerib AK olemust, mis ongi ehk käesoleva näituse põhiline sisu. Seetõttu on oluline teada AK tausta.

Nagu ütleb Juka Käärmann, sündis AK tänava peale, kuhugi Ekraani kino lähistele, 2008 algupoole. AK kaks nurka on Juka Käärmann ja Martiini, kolmas nurk jääb alati häguseks, ent konkretiseerub ja isikustub alles mingi idee teostuse käigus, olles seega loomingu eelduseks. AK tegutseb kolmnurga põhimõttel, vältides kolmnurga kujunemist püramiidiks.

Arvo Kolmnurk esitles oma esimest teost (AK 1), milleks oli video “Tüssatud amps”, 2008. aastal MoKSis toimunud näitusel “Pärt sööb ema ja tüssatud amps”, millega olid veel seotud Marko Kompus ja Tõnis Liivamägi. Teine Arvo kolmnurga ülesastumine (AK 2) toimus 2008. aasta lõpus ja see koosnes kolmest erinevast maalinäitusest kolmes Tartu restoranis – Marko Kompus Tsink Plekk Panges, Juka Käärmann Gruusia Saatkonnas, Martiini Maailmas. Avamistel astusid asja mittepuutuvate ja väga tõhusate ettekannetega üles E. Luuk, A. (Psaiko) Talviste, M. Kompus & ans. Eestlased (M.Kütt, Martiini). See viimane ei hakanud lati poole suundumagi, sest eelnevad ettekanded olid lati nõnda kõrgele tõstnud, et viimased seda pilveudust enam ei seletanud. Need kolm näitust lähtusid pigem välistest ja füüsilistest kui sisemistest ja ideelistest seostest – nimelt olid Arvo Komnurgaga seotud kunstnikud pärit enamvähem kolmnurgas asetsevate restoranide tagaküljelt – Juka Käärmann elas ja töötas tol ajal Gruusia Saatkonna taga, Martiini ja M.Kompus jagasid ateljeed Maailma külje all, seega imbusid nad restoranidesse sõna otseses mõttes põranda alt, nagu kohalikud rotid, Tsink Plekk Pange sisehoovist.


Veel AK-ga seotud nähtusi Tartu kultuurielust:

1) Mugiva (vk. Mugiv-Tudiv) – hägune vaimne/ideeline praktika, (Emajõe 6-4 teelaudkonna ajast), mis otsis, mõnes aspektis ka leidis loomingulisi väljendusi erinevate inimeste, lisaks siin nimetatutele veel: Margus Liivak, Mehis Heinsaar, Meelis Kirsimets, Kaspar Jassa, (vo. keegi veel kes ei meenu), läbi.
2) Budapest – dadalik impro orkester, kasutas lisaks tavalistele muusikariistadele nii isevalmistatud kui ka kohapeal leitud esematest improviseeritud instrumente. Orkester ühendas endas lisaks kõigile eelpoolmainituile veel: Ako Laugamets, Jakob Kanter, ans. Trikotaaž, Hando Tamm, Marleen Hage, Madis Ligema, Kaarel Valter, Marten Kuningas, Tauno Kund, Lembit Kurvits, (vo. veel keegi, kes ei meenu, millest oleks muidugi kahju, kui see nõnda peaks olema).
3) Parmupilliorkester (see õige, mitte aastaid hiljem mõne Tartu Postimehe ajakirjaniku poolt toimetuses tehtud võlts üritus, mis mälu puudulikuse all kannatades pretendeeris maailma esimesele parmupilliorkestri tiitlile -lasteaed ma´tlen – lollus). Parmupilliorkester ühendas endas lisaks kõigile eelnimetatutele veel: Tõnu ja Maalika Sampu, Peep Harju, Tõnu Vorms, Willy Meema, i Orenti, Timoteus (Tanel Vassel), Margus Kiis, i Afrat, Rafael, Marek Kütt.

AK 3 oli fotonäitus “LIMA” (koostöös Uus Noorusega) Y-galeriis (kevad 2009); AK 4 fotoraamat/pöidlafilm “Sinu Heinsaar” (ning raamatu reklaamvideo); AK 5 fotonäitus “Faktifoto. Kaameraga rünnatud Einstein” Y-galeriis (kevad 2012, osal: Liis Keerberg, Margus Kiis, Tauno Kund, Juka Käärmann, Martiini); AK 6 dok/videokunstiteos “Kukunuut” (2012); AK 7 reklaamklipp kirjastusele “;paranoia” (2014); AK 8 on praegune näitus Y-galeriis, TÜ kiriku pinnal, mille pealkirjaks on Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK.
Lisaks praegusele põhikolmikule teevad kaasa veel: Marko Kompus, Tanel Rander, Kaspar Jassa, Kaisa Eiche, Aldar Psaiko Talviste, Janari Lage,

vt ka:
https://www.youtube.com/watch?v=4deWn78Goao&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ho_8R3RqyRYhttps://www.youtube.com/watch?v=TQpD51HCoBQ

Näituse lisaprogrammi üritused kuulutatakse välja Facebookis.

Näitus on avatud alates 17. septembrist kuni 08. oktoobrini
K-R 12-19 ja L-P 12-17 aadressil Jakobi 1, Tartu.

Näitus on tasuta.

Kontakt:

Tanel Rander
Y-galerii programmi kuraator 2014
e-mail: tanelr@hotmail.com
tel: 56 67 87 29
Täname: Eesti Kultuurkapital, Tartu Kunstimaja, Tartu Kunstimuuseum

Fotod näituselt:

 by Kaisa Eiche
by Kaisa Eiche
by Kaisa Eiche
by Kaisa Eiche

--------------------------------------------

(ENG)
video still by Arvo Kolmnurk

Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK
(Juka Käärmann, Tauno Kund, Martiini)

Y Gallery (UT Church, Jakobi 1, Tartu) 17.09. - 08.10.2014


Arvo Kolmnurk (AK) is a community made up with 2 or 3 members, who have been active in the underground and aboveground cultural life of Tartu since the early 90s. The theme of this exhibition is communication and its problems inside and outside of AK. As they themselves say, AK describes the disturbances outside (in the field), using simplified models. It is true that AK may have problems with communicativity. For example, here is a fragment of the conceptual text of this exhibition that they sent to Y Gallery:

“The 3rd Kund of AK's current reappearance raised the problematics of communication, not as such, but as the occurrence of communication problem inside Kolmnurk and in the field, outside of it. 2. Käärmann and 1. Teekann took the disturbances in the inside and the outside under their intense (inthense) observation. They found the high incidence of communication disturbance in both fields, within the occurrence of fracas, especially being related with too easy processing of autocommunication in general information field.”

Communication could also be considered as the language of power. All works of current exhibition are pointing at power and institutionality, related to creativity. But this is only one angle to notice in AK activities. AK and its members could be rather characterized through the approach and work method (starting from visual language, leading to ways of living and being). AK's method in approaching communication as rhetorics of power manifestates the nature of AK, which is the main content of current exhibition. Therefore it is important to open the background of AK.

As says Juka Käärmann, AK was born into the street, in early 2008, somewhere near Ekraan cinema. AK's (“Arvo” is an Estonian male name, which, due to its similarity to Estonian word “arv”, refers to number, while “kolmnurk” in Estonian means triangle) two edges are Juka Käärmann and Martiini, the third edge always remains uncertain, but clears up and personifies during realization of an idea. Thereby it is the presumption of artistic work. AK follows the principle of a triangle, while avoiding getting shaped into a pyramid.

Arvo Kolmnurk presented their first work (AK 1) in 2008, showing the video “A swindled bite” in exhibition “Pärt is Eating the Mother and Swindled Bite” (other participants: Marko Kompus and Tõnis Liivamägi) in MoKS. The second public presentation (AK 2) took place in late 2008 and it consisted of three different painting exhibitions in three restaurants of Tartu – Marko Kompus (one of the members) had show in Tsink Plekk Pang, Juka Käärmann in Gruusia Saatkond, Martiini in Maailm. The openings included irrelevant, but effective presentations by E. Luuk, A. (Psaiko) Talviste, M. Kompus & ans. Eestlased (M. Kütt, Martiini). The latter gave up approaching the maximum, as the others had pushed the maximum level so high that up in the foggy clouds it disappeared from the view. Those three exhibitions departed rather from the external and physical, than from the internal and idealistic contents – all AK members were at this time living in the backside of these restaurants, in a triangle-shaped area. Juka Käärmann lived and worked behind Gruusia Saatkond, Martiini and M. Kompus shared their studio next to Maailm, so that all three of them sneaked into the restaurants literally from the underground, the courtyard of Tsink Plek Pang – just like local rats.

Some things from Tartu cultural life that are related with AK:

1) The Munching's (Munching-Napping) – unclear spiritual/idealistic practice, (from the era of Emajõe 6-4 tea), that was seeking, and in some aspects also found creative expressions through different (among others: Margus Liivak, Mehis Heinsaar, Meelis Kirsimets, Kaspar Jassa, maybe also someone else, who has been forgotten) people.

2) Budapest – dadaistic impro orchestra, that, besides regular instruments, used also self-mades and raw, improvised instruments found from the site. The orchestra involved also people like Ako Laugamets, Jakob Kanter, ans. Trikotaaž, Hando Tamm, Marleen Hage, Madis Ligema, Kaarel Valter, Marten Kuningas, Tauno Kund, Lembit Kurvits, (maybe also someone, who has been forgotten, which would be a shame)

3) Jew's harp orchestra (the real one, not like one of those fake events that were organized by a journalist of Tartu Postimees years later – those pretended to be the world's first Jew's harp orchestra, just like in kindergarten). This orchestra involved also people like Tõnu ja Maalika Sampu, Peep Harju, Tõnu Vorms, Willy Meema, i Orenti, Timoteus (Tanel Vassel), Margus Kiis, i Afrat, Rafael, Marek Kütt.

AK 3 was a photo-exhibition “LIMA” (in collaboration Uus Noorus/New Youth) in Y Gallery (spring 2009); AK 4 was the photobook/thumb-movie “Your Heinsaar” (also the book's advertising video); AK 5 was photo-exhibition “Fact Photo: Einstein attacked by a camera” in Y Gallery (spring 2012, participants: Liis Keerberg, Margus Kiis, Tauno Kund, Juka Käärmann, Martiini); AK 6 was a documentary/video art piece “Kukunuut” (2012); AK 7 advertising clip for “;paranoia” publishing house (2014); AK 8 is the current exhibition in Y Gallery, in the UT Church, titled as Arvo Kolmnurk_ARVO KOLMNURK. In addition to the main members of the triangle, also the following people are related with this exhibition: Marko Kompus, Tanel Rander, Kaspar Jassa, Kaisa Eiche, Aldar Psaiko Talviste, Janari Lage.

The events of the side-program of the exhibition will be announced in Facebook.


The exhibition is open since 17th of September until 8th of October: Wed-Fri 12-19, Sat-Sun 12-17 in UT Church, Jakobi 1, Tartu.

The entrance to the exhibition is free.

More info:

Tanel Rander
Y Gallery program curator 2014
e-mail: tanelr@hotmail.com
tel: 56 67 87 29


We thank: Cultural Endowment of Estonia, Tartu Art House, Tartu Art Museum