Tuesday, October 13, 2015

Matthias Sildnik ja Edgar Tedresaar näitusel ÕNNELIK RUUM 15. oktoober - 8. november


(for English, please scroll down. Thanks!)

ÕNNELIK RUUM
Matthias Sildniku ja Edgar Tedresaare näitus
15.10. - 08.11.2015


Näitus “Õnnelik ruum” põhineb Robert Oppenheimeri nimelise heategevusliku ideepanga (ROHI) kontseptsioonil, mis on suunatud institutsioonilise brainstormingu kultuurile. ROHI on ideepank, mille eesmärgiks on luua laiapõhjaline ressurss ideedest ja projektidest. Kogu ideetoodangut puudutav statistika ja analüüs on avalik ja heategevuslik. Koondatav ressurss ei ole suunatud kindlale vanusele, ametile või muule sihtgrupile. Ideepank on avatud kõigile, kes on huvitatud loovate ideede kasutamisest, mis tahes eesmärgil. ROHI institutsioon ei ole kasumil põhinev ettevõte, vaid edendab ühiskondlikku missiooni. Robert Oppenheimeri panus institutsioonilise brainstormingu struktuuri arendamisse on pärand, millest ROHI ammutab oma põhiväärtused. Need väärtused kajastuvad järgnevates eesmärkides:

1. Levitada ja arendada brainstormingu kultuuri;
2. Suurendada juhuslikult leviva heategevusliku informatsiooni hulka – positiivne kaos;
3. Julgustada individuaalset ideeproduktsiooni teadvustatud institutsioonilise järelvalve tingimustes;
4. Kaardistada kollektiivse ideetoodangu protsessi;
5. Vähendada privaatsusvajadust.

Brainstormingukultuuri üheks olulisemaks osaks on ühine pind (common ground). Ruumilised struktuurid, millesse ideetoodangu subjektid on hõlmatud, määrab ka tootmisüksuste motiveerituse ja võimalikud tulemused. Nõnda tekib küsimus, milline on inspireeriv ruumiline keskkond?

Selle teadasaamiseks koostas ROHI veebipõhise küsimustiku, mis koosnes etteantud küsimustest ja avatud ideekavanditest. Küsimustik saadeti ülikoolidesse ja valitud ettevõtetesse. Tulemuste analüüsi põhjal valmis graafiline tõlgendus, mis annab visuaalse ülevaate võimalikult mitmekesisest töökeskkonnast 3D visualisatsiooni vahenditega. Tulemus visandab korporatiivse tulevikuruumi, milles igaüks on teadlane.

Näitus avatakse 15. oktoobril kl 18.00
Näitus on avatud K-R: 12-19, L-P: 12-17.
Sissepääs tasuta.

Näitust toetas Eesti Kultuurkapital

------

HAPPY SPACE
exhibition by Matthias Sildnik and Edgar Tedresaar
15.10. - 08.11.16 in Y Gallery (Jakobi 1, Tartu)


Exhibition “Happy Space” is based on the concept of Robert Oppenheimer Non-Profit Ideas Bank (RONIB) that is focused on institutional brainstorming culture. RONIB aims to create a broad resource of ideas and projects. All statistics and analysis that is related to idea production is public and charity-based. The concentrated resource is not directed at certain age, job or other target group. Ideas bank is open for everyone, who is interested in using creative ideas for any purpose. The RONIB institution is not a profit-based enterprise – instead it develops its mission for the society. Robert Oppenheimer's contribution to the development of the structure of institutional brainstorming is the legacy, where RONIB draws its basic values, that are articulated as follows:

1. To spread and develop brainstorming culture;
2. To increase the amount of incidentally spreading non-profit information – as positive chaos;
3. To ecourage individual ideas production under the conditions of acknowledged institutional surveillance;
4. To map the process of collective ideas production;
5. To reduce the need for privacy.

One of the most important parts of brainstorming culture is common ground. The spatial structures, where subjects of idea production are included, determine the motivation and possible conditions of production units. Therefore one could question, what is an inspiring environment?

In order to find out, RONIB has formed a web-based questionnaire with given questions and open idea sketches. The questionnaire was sent to universities and selected companies. The analysis of results was transformed into a graphic interpretation, which gives visual overview of a work environment, as diverse as possible, using the means of 3D visualization. The result displays a corporate space of future, where everyone is a scientist.

The exhibition is opened on 15th of October at 6 PM.
The exhibition is open Wed-Fri: 12-19, Sat-Sun: 12-17
Free entrance.

The exhibition is supported by Cultural Endowment of Estonia