Tuesday, August 05, 2014

ALEXEI GORDIN “Kunstnik korjab taarat“ (Näitust ei toeta kultuurkapital) 11.-- 26. august 2014


(For English, please scroll down)

Y-galerii esitleb: 

Alexei Gordin
TÜ kiriku saal (Jakobi 1, Tartu)

11. augustil kell 18.00 avatakse Alexei Gordini näitus „„Kunstnik korjab taarat“ (Näitust ei toeta kultuurkapital)“. Näituse põhiteemaks on kunstniku sõltumatuse võimalikkus kaasaegses ühiskonnas. Gordin esitab palju tähtsaid ja praktilisi küsimusi kaasaegse kunsti toimimise kohta, samas pakub välja ühe väga konkreetse lahenduse, kuidas kunstnik võiks sõltumatult hakkama saada. Nagu allpool kirjas, on Gordin kõnealusel näitusel eksponeeritavad kunstiteosed loonud oma raha eest. Oma raha päritolu on aga näituse kandvaks narratiiviks. Näituse paradoks seisneb aga selles, et institutsioonidest sõltumatult tehtud kunst on jõudnud Tartu Ülikooli haldusalas olevasse galeriisse, mida rahastavad Tartu Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapital ja Kultuuriministeerium. Kellele kuulub sellises olukorras sõltumatus ja kellele sõltuvus – selle üle on võimalik arutleda näituse kõrvalprogrammi kuuluvatel üritustel.

Alexei Gordin oma näitusest:

Käesolev kunstiprojekt uurib kunsti tegemise ja vaesuse temaatikat. Tänapäeva maailmas, kus kõike müüakse ja ostetakse, on ka kunstist saanud toode. Kaasaegne kunst on omapärane turg, kus kehtivad omad seadused, nii nagu need kehtivad ka näiteks auto- või söögiturul. Kunst nagu toode peab mentaalsel ja materiaalsel tasandil olema sümpaatne ja atraktiivne. Nii nagu kõik, peab ta turul olema, et tarbijat leida. Kunst on sotsiaalne element ning kaasaegne kunst ei saa ilma ühiskonnata eksisteerida.

Kui on olemas teatud ühiskonnareeglid ning süsteem, leiab alati nähtusi, mis on süsteemi vastased. Asotsiaalid ning kodutud inimesed, alkoholi-ja narkosõltlased - neist kõikidest on saanud ühiskonna ohvrid. Seadused ja normid ei puuduta neid, kuna nad ei tee selle ühiskonna jaoks mitte midagi. Kas siis kunstnik teeb tõesti midagi tähtsamat ühiskonna jaoks? Kunst kui toode on kunstniku ainuke võimalus oma leiba teenida, kuid samas tekib küsimus, kas ühiskond tegelikult vajabki kunsti? Kaasaegne kunst on tihtipeale liiga elitaarne ja teatud institutsioonidelt sõltuv. Oma uue näituse raames viin ma kokku asotsiaalsuse ja kunstitegemise nähtused tänapäeva arenevas linnas.

Viie kuu jooksul, korjasin taarat et koguda raha kunstitegemiseks. Pudelite korjamist ei peeta päristööks, vaid pigem parasiitlikuks eluviisiks. Inimene ei tööta, vaid korjab seda, mida teised minema viskavad ning tarbib pidevalt alkoholi, mis teeb teda veelgi töövõimetumaks. Kunstnikuna tahtsin analüüsida seda sotsiaalset nähtust ning eksperimenteerida asotsiaalsuse mõistega. Mida teha, kui inimene korjab pudeleid selle asemel, et ennast arendada, teha midagi kasulikumat? Seejärel hakkasin ise pudeleid korjama, et investeerida raha kultuursesse arenemisse ja kunstitegemisesse. Ajutiselt distantseerisin end tavapärasest kunstitegemise viisist, kus kunstnik sõltub galeriidest, kuraatoridest ja fondidest. Kolme kuu jooksul kogusin taaraga 250 ero, millest sai käesoleva näituse eelarve.

Alexei Gordin (s. 1989, Tomsk) elab ja töötab Tallinnas. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti ja tegutseb ka läbi paljude teiste kunstimeediumite nagu joonistus, foto, video, performance, jne. Teda võib iseloomustada läbi iroonilise, satiirilise suhte, mille ta loob nende teemadega, mis teda huvitavad. Need teemad lähtuvad enamasti kaasaja liberaalsest ühiskonnast, mille probleemseid punkte kaldub Gordin esile tõstma läbi loojutustuse ning antikangelaste.

Näituse kõrvalprogrammis toimuvad arutelud vaesuse ja ellujäämise teemal. Toimumisajad kuulutatakse välja jooksvalt.

Näitus on avatud 
11. - 26. augustini tööpäeviti kl 12-19, nädalavahetustel kl 12-17 aadressil Jakobi 1, Tartu

Kontakt:

Tanel Rander
Y-galerii programmi kuraator 2014
e-mail: tanelr@hotmail.com
tel: 56 67 87 29

Täname: Tartu Kunstimaja

--------------------------------------------

„Artist picking through the trash“ (The exhibition is not supported by Culture Capital)

Y Gallery presents:

Alexei Gordin
11.08. - 26.08.2014
The Church of Tartu University (Jakobi 1, Tartu)

On 11th of August at 6 PM the exhibition ""Artist picking through the trash" (The exhibition is not supported by Culture Capital)" by Alexei Gordin will be opened. The main issue of the exhibition is the possibility of artist's independence in contemporary society. Gordin asks a lot of important and practical questions on the functioning of contemporary art, but also offers a concrete solution for independent survival. As said underneath, Gordin has produced his artworks with his own money. The origin of his own money forms the main narrative of this exhibition. But the paradox of this exhibition is based on the fact that Gordin's independently produced artworks have reached the gallery, that is controlled by Tartu University and financed by local authorities, Estonian Cultural Endowment and Ministry of Culture. Who is independent and who is dependent in current situation – this should be discussed during the events of the side-program of this exhibition.

Alexei Gordin on his exhibition:

Current project is focused on the issue of artistic work and poverty. In the contemporary world, where everything is being sold and bought, art has become a product. Contemporary art is a specific market with its own laws that are similar to the markets of automobiles and food. Art as a product must be nice and attractive in mental and material level. As everything else, it has to stay in the market, in order to find its consumer. Art is a social element, contemporary art cannot exist without society.

As there are laws and systems of society, there is always something opposed to them. The wretched and the homeless, drunks and junkies have become the victims of society. Laws and norms have no effect on them, as they hardly contribute to society. But what about artists – what is their contribution? What makes them more important? Art as a product is the only way for making one's living, while there is question, if the society really needs art?! Contemporary art often appears as too elitistic and dependent on certain institutions. My new exhibition brings together the artistic work and the world of the wretched, both in the context of a contemporary developing city.

During five months i was picking through the trash, collecting empty cans and bottles, in order to finance my artistic work. This is not considered as real work, but rather a kind of parasitism. Especially when one doesn't have a job, but is picking up what others are throwing away, while constantly drinking and becoming even more disabled. As an artist i aimed to analyze this social phenomena and to experiment with the world of the wretched. What to do, when someone is picking bottles, instead of developing her/himself, doing something better? So i started to pick throgh the trash myself, in order to invest the money to cultural development and artistic work. I distanced myself temporarily from the regular artistic work, where an artist is dependant on galleries, curators and funds. In three months i made 250 EUR, which is the budget of the current exhibition.

The events of the side-program will be focused on poverty and survival. These events will be announced soon.


The exhibition is open in workdays 12-19, weekends 12-17.

Contact:

Tanel Rander
Y Gallery 2014 program curator
e-mail: tanelr@hotmail.com
phone: +372 56 67 87 29

We thank: Tartu Kunstimaja


Alexei Gordin (b. 1989, Tomsk) lives and works in Tallinn. He has studied painting in Estonian Art Academy and is using different mediums (drawing, photo, video, perforamnce, etc) in his work. He could be characterized by an ironic, satiric relation that he usually creates between himself and the issues that inspire or concern him. Those issues mostly come from contemporary liberal society or its problematic side, that Gordin likes to indicate through narratives and use of antiheroes.


Photographs by Kaisa Eiche